Улаанбаатар 0C

OACCC

ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Зорилт: Байгуулагын үр ашгийг дээшлүүлж, санхүү эдийн засгийн оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх.
Зорилго : Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, санхүү эдийн засгийн нөөцийг гадаад болон дотоод орчны нөхцөл байдалтай уялдуулан зохицуулах, зарцуулах,  эдийн засгийн үр ашигтай үнэ тарифын тогтолцоог бүрдүүлэх, өртөг зардлыг бүрэн тооцсон хэмнэлт бүхий санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хүрээнд санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт,хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг :

  •  Байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэж, зорилтот түвшин болон бизнес төлөвлөгөө, үнэ тарифын саналыг холбогдох газраар батлуулан мөрдөн ажиллах.
  •  Газрын хэмжээнд санхүү эдийн засгийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж хяналт тавих.  
  •  Байгууллагын үйл ажиллагааг  тасралтгүй явуулахад шаардлагатай хөрөнгө санхүүг төлөвлөх, зарцуулах,
  •  Газрын зорилтот түвшингийн биелэлт болон санхүүгийн тайлан тэнцлийн үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах. 
  •  Хөрөнгө, материалын ашиглалт, хадгалалт, зарцуулалтанд хяналт тавих, 
  •  Хянагдаж батлагдсан төсөв хөрөнгийн төлбөр тооцооны гүйлгээг цаг хугацаанд нь хийх,
  •  Цалин урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох, тасралтгүй сайжруулах, хөдөлмөрийн хөлсийг тооцон олгох, 
  •   Харъяа нэгжүүдийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг  нэгдсэн удирдлагаар хангах,

 

Холбоотой мэдээ
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ ХАНДАЛТ
Өнөөдөр: 194
30 хоногт: 14491
Нийт хандалт: 390900
Холбоотой линк