Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Техник үйлчилгээний хэлтэс

2013 оны 02-р сарын 19

undefined

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Тусгай зориулалтын авто машин механизм, техник тоног төхөөрөмжөөр үйлчилгээг үр ашигтай явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн мэргэжлийн мэргэшсэн хамт олноор түргэн шуурхай үйлчлэх, оновчтой зохицуулалт хийхэд оршино.

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

ОСНААУГ-ын харъяа Түгээх төвүүд,  Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн өдөр тутмын болон их ба урсгал засварт шаардлагатай тусгай зориулалтын машин механизмаар түргэн шуурхай үйлчлэх. Хэмжих хэрэгслийн лабораторт  ф15-50 мм-ийн голчтой халуун хүйтэн усны тоолуур,  даралтын манометрт шалгалт, тохируулга, баталгаажуулалт  зэрэг ажлууд  хийнэ.

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1. Чадварлаг,  мэргэшсэн, мэргэжлийн инженер, мэргэжилтэн, жолооч нар бүхий шинэлэг бүтэц бий болгох үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах

2. Орчин үеийн стандартад нийцсэн машин техник тоног төхөөрөмжөөр хэлтсийн чадавхийг бэхжүүлэх

3. Хамтран ажиллагч байгууллага, Түгээх төвүүд болон Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн захиалгаар  тусгай зориулалтын машин механизмаар үйлчилж, бүх төрлийн дуудлагыг түргэн шуурхай барагдуулах

4. Ф15-50 мм-ийн усны тоолуур болон даралтын манометрт шалгалт, тохируулга, баталгаажуулалт хийх

5. Түгээх төвүүд болон Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдэд ариутгах татуургын шугамын болон худгын угаалгын ажлыг график хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх

6. Түгээх төвүүдийн УДДТ-үүдийн халаалтын цогц төхөөрөмжийн ялтсан бойлерийн угаалгын ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэх

7. Тоног төхөөрмж машин механизмын шинэчлэлтийг хийж  парк ашиглалтын сайжруулах

8. Засварын төвийг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ажиллуулах, өөрийн нөөц бололцоог ашиглан сантехникийн 10 аад нэр төрлийн сэлбэг бэлдэцийг хийх

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Даажин Баяр 91912237 70111708
2 Ахлах инженер Цэдэв Лхагвасүрэн 88048810 70111730
3 Хэмжих хэрэгслийн лабораторийн эрхлэгч   Оюун-эрдэнэ 88001194 70111730
4 Хэмжүүр хүлээн авагч   Хулан 98674555