Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

ЭДИЙН ЗАСАГ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

2015 оны 12-р сарын 30

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал  ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж,журам, заавар, дэг жаяг, техникийн стандарт, байгууллагын дүрэм, байгуулагын дотоод журам болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь ОСНААУГ-ын үйл ажиллагаанд байнгын мониторинг хийж техник, эдийн засаг, санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэгж хэсгүүдийн ажлын эцсийн үр дүнг тооцох, хариуцлага урамшууллын хэмжээг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан ажилна.

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Баатар Оюунбат 88099022 70111753
2 Ахлах эдийн засагч Дорж Оюунчимэг 88010838 70111753
3 Эдийн засагч   Наранбат   70111753
4 Эдийн засагч Жаргалсайхан Цолмонцэцэг 99191935 70111753
5 Тооцооны инженер Төмөрчөдөр Ганчимэг 89083570 70111753