Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2015 ОНЫ ИХ, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ТАЛААР

2015 оны 12-р сарын 31

2015 оны 08 сарын 31-ний байдлаар Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын мэдээгээр их засвар 83.0%-тай 1008.4 сая төгрөг зарцуулсан, урсгал засвар 87.0%-тай 922,6 саязарцуулж нийт засварт 1931 сая төгрөгийн засварын ажил хийгээд байна.

undefined

Харьяа газрын нэр Хэвлэх
Урсгал засвар
Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулах хөрөнгө Сүүлийн байдлаар зарцуулах хөрөнгө
Ажлын тоо хэмжээ Гүйцэтгэлийн хувь
Баруун түгээх төв 19 95% 93 98.1 5
Төвийн түгээх төв 45 95% 158 166 8
Зүүн түгээх төв 77 84% 143 169.7 27
ХҮТ-1 15 90% 31 34.4 3
ХҮТ-2 22 92% 22 24 2
ХҮТ-3 17 94% 29 30.6 2
ХҮТ-4 11 90% 35 39.1 4
ХҮТ-5 11 80% 26 32.8 7
ХҮТ-6 6 100% 17.4 17.4 0
ХҮТ-7 17 100% 23 23 0
ХҮТ-8 29 80% 33 41.1 8
ХҮТ-9 10 93% 38 41 3
ХҮТ-10 17 93% 15 16.6 1
ХҮТ-11 16 95% 34 34.2 0
ХҮТ-12 22 90% 31 34.8 3
ХҮТ-13 10 100% 14.2 14.2 0
ХҮТ-14 12 71% 24 34.2 10
ХҮТ-15 13 97% 22 22.5 2.5
ХҮТ-16 17 92% 40 39.7 0
ОСНААУГ 5 88% 129 147 18
Нийт дүн 391 91%      
Их, урсгал засвараар нийт зарцуулах хөрөнгө     959.2 1060.5 101.3
         
Зарцуулсан хөрөнгө сая.төг   959.2      
         
Харьяа газрын нэр Их засвар   Зарцуулах хөрөнгө Зарцуулсан хөрөнгө Сүүлийн байдлаар зарцуулах хөрөнгө
  Ажлын тоо хэмжээ Гүйцэтгэлийн хувь      
Баруун түгээх төв 2 80% 297.3 162.3 135
Төвийн түгээх төв 2 100% 131 131 0
Зүүн түгээх төв 2 80% 101 71 30
ХҮТ-1 1 100% 5.6 5.6 0
ХҮТ-2 3 100% 20 20 0
ХҮТ-3 1 100% 22 22 0
ХҮТ-4 1 100% 10 10 0
ХҮТ-5 2 80% 10.8 10.8 0
ХҮТ-6 2 66% 15.5 15.5 0
ХҮТ-7 1 100% 16.9 17 0
ХҮТ-8          
ХҮТ-9          
ХҮТ-10 3 100% 24.5 24.5 0
ХҮТ-11          
ХҮТ-12 2 100% 3 3 0
ХҮТ-13 2 100% 7.4 7.4 0
ХҮТ-14 1 72% 4.4 4.4 0
ХҮТ-15          
ХҮТ-16          
ОСНААУГ 3 66% 540 356 370
Нийт дүн 28 90%      
Их, урсгал засвараар нийт зарцуулах хөрөнгө     1214.9 680 535
           
Зарцуулсан хөрөнгө сая.төг   680      
  Нийт зарцуусан хөрөнгө