Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2016 онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалт

2016 оны 05-р сарын 19