Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх хуримтлагдсан өр авлага бууруулах сарын ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 08-р сарын 06