Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх хуримтлагдсан өр авлага бууруулах сарын ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 08-р сарын 06