Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2019-2020 оны хамтын хэлэлцээр байгуулав

2019 оны 08-р сарын 19

Тус газар нь салбарын хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж баталгаажуулах, ажилтнуудын нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг

дэс дараатай шийдвэрлэх зорилгоор “Монголын хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо”-той Орон сууц нийтийн аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны хамтын хэлэлцээрийг байгууллаа.

Өнгөрсөн 2017-2019 оны хамтын хэлэлцээрт тусгагдсан 23 нэр төрлийн ажлыг 100% гүйцэтгэлтэйгээр шийдвэрлээд байгаа юм.