Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА ВИДЕО ШТОРК

2019 оны 09-р сарын 25

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйл, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгтэй иргэд олон нийт хэрхэн танилцах, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх гомдлыг хэрхэн гаргах тухай танилцуулга видеог хүргэж байна.