Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Дулааны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 10-р сар

2018 оны 09-р сарын 21

Дулааны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 8-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 08-р сарын 31

2018 оны 8-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Цахилгаан эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 9-р сар

2018 оны 08-р сарын 27

Цахилгаан эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх сарын тушаал, төлөвлөгөө

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, хуримтлагдсан өр авлагыг бууруулах 8-р сар

2018 оны 07-р сарын 30

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, хуримтлагдсан өр авлагыг бууруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 7-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 07-р сарын 30

2018 оны 7-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2018 оны 6-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2018 оны 07-р сарын 01

2018 оны 6-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Их, урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх 7-р сар

2018 оны 06-р сарын 21

Их, урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх сарын тушаал, төлөвлөгөө

2018 ОНЫ 5-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 06-р сарын 10

2018 оны 5-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт