Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Удирдлага зохион байгуулалтын 1-р сар

2018 оны 12-р сарын 28

Удирдлага зохион байгуулалтын 1-р сарын тушаал, төлөвлөгөө

2018 ОНЫ 12-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 12-р сарын 27

2018 оны 12-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2019 ОНЫГ "БҮТЭЭМЖИЙН ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАЖ ЗОРИЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2018 оны 12-р сарын 26

2019 ОНЫГ "БҮТЭЭМЖИЙН ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАЖ ЗОРИЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2018 ОНЫ 11-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 11-р сарын 30

2018 оны 11-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 11-р сарын 21

2018 оны 10-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Дэвшилтэт техник технологийн жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын биелэлтийг дүгнэж, 2019 оны зорил

2018 оны 11-р сарын 20

Дэвшилтэт техник технологийн жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын биелэлтийг дүгнэж, 2019 оны зорилтыг тодорхойлох тушаал, төлөвлөгөө 

Эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж, үр дүнг тодорхойлох 11-р сар

2018 оны 10-р сарын 31

Эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж, үр дүнг тодорхойлох сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 10-р сарын 10

2018 оны 9-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт