Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Техник технологийн 6-р сар

2018 оны 05-р сарын 16

Техник технологийн сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 4-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 05-р сарын 01

2018 оны 4-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Мэргэжилтэй ажилтныг чадавхжуулан, дэмжих 5-р сар

2018 оны 04-р сарын 19

Мэргэжилтэй ажилтныг чадавхжуулан, дэмжих сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 3-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 04-р сарын 05

2018 оны 3-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангуулах 4-р сар

2018 оны 03-р сарын 22

Хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангуулах сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 2-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 03-р сарын 10

2018 оны 2-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Орлого болоогүй усны алдагдлыг бууруулах 3-р сар

2018 оны 02-р сарын 08

Орлого болоогүй усны алдагдлыг бууруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө

2018 оны 1-р сарын ажлын биелэлт

2018 оны 01-р сарын 31

2018 оны 1-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 2-р сар

2018 оны 01-р сарын 23

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө