Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын техникийн комиссын ажиллах журам

2019 оны 02-р сарын 19

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын техникийн комиссын ажиллах журам батлах даргын тушаал, журам

Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

2019 оны 01-р сарын 17

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

Ёс зүйн дүрэм

2018 оны 04-р сарын 16