Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 03 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 10-р сарын 04

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 03 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 02 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 07-р сарын 05

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 02 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 01 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 04-р сарын 08

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 01 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан