Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Танилцуулга

2015 оны 12-р сарын 30

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хэрэглэгчдийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч, мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.


БИДНИЙ УРИА

Бидний үйлчилгээ таны ая тухын баталгаа


ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ø Улаанбаатар хотын оршин суугч хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг  24 цагийн турш тасралтгүй найдвартай үзүүлэх
Ø ОСНААУГ-ын салбар Түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулан ажиллах
Ø Орон сууцны хороолол доторхи инженерийн шугам сүлжээ, техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх, их болон урсгал засварын нэгдсэн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.  

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 1643 орон сууцны байрны 94532 өрх, 286749 оршин суугч, 8736 дамжин хэрэглэгч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг өөрийн харьяа 144-н ус, дулаан дамжуулах төв, халаалтын 271.5км, хэрэгцээний халуун усны 214.5км, хүйтэн усны 150 км, ариутгах татуургын 190.2 км инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн засвар, ашиглалт үйлчилгээг хариуцан 24 цагийн турш ус, дулаанаар тасралтгүй ханган ажиллаж байна.

 

Д/д ОНӨААТҮГ хуучин нэр ОНӨААТүгээх ТӨВИЙН нэр Харъялагдах нутаг дэсгэр ОСНААХҮТ-ийн нэр
1 Улаан хуаран Өргөө   Баянзүрх дүүргийн 5,16,20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр ХҮТ-1
2 Дэнж найрамдал өргөө   Баянзүрх дүүргийн 4,7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр ХҮТ-2
3 Дэнж сансар өргөө Орон сууцны Зүүн түгээх төв Баянзүрх дүүргийн 3,5 дугаар хороо ХҮТ-3
4 Их алтан тэвш өргөө   Баяндүрх дүүргийн 3,6,14,15,18 дугаар хороо ХҮТ-4
5 Зүүн сэлбэ өргөө   Сүхбаатар дүүргийн 6, 7,8,10 дугаар хороо ХҮТ-5
6 Батдулаан өргөө Орон сууцны Төвийн түгээх төв Чингэлтэй дүүргийн 4,5,6 дугаар хороо ХҮТ-6
7 Чин хүрээ өргөө Чингэлтэй дүүргийн 1,2,3 4 дугаар хороо ХҮТ-7
8 Энх тулга өргөө Сүхбаатар дүүргийн 1,2,3,4,5 дугаар хороо ХҮТ-8
9 Ганзам  өргөө Баянгол дүүргийн 1,2,3,4 дугаар хороо ХҮТ-9
Батбаян бүрд өргөө
Ганга өргөө
10 Түшээ дунд гол өргөө Хан-Уул дүүргийн1,2,3,10 дугаар хороо ХҮТ-10
11 Баруун их нарлаг Орон сууцны Баруун түгээх төв Баянгол дүүргийн 12,13,14 дугаар хороо ХҮТ-11
Шинэ хороолол    
12 Гандан дэнж Баянгол дүүргийн 7,8,18,19 дүгээр хороо ХҮТ-12
Хүрээ дэнж өргөө
Шинэ хороолол
13 Баруун их нарлаг Баянгол дүүргийн 16,17,18,19 дүгээр хороо ХҮТ-13
Гандан дэнж өргөө
Хүрээ дэнж өргөө
14 Ашид мөнх өргөө Баянгол дүүргийн 1,2, 5,6 дугаар хороо ХҮТ-14
Ганга өргөө
Ганзам өргөө
15 Өнөр тулга өргөө Сонгинохайрхан дүүрэг 12,13,14,15,16,17,18 дугаар хороо ХҮТ-15
Өнөр энх өргөө
16 Таван шар  өргөө Сонгинохайрхан дүүрэг 6, 18,19,20,дугаар хороо Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо ХҮТ-16
Москва Өргөө

Байгуулгын товч түүх

1947-1950 он Хот нийгэм хангамжийн хэлтсийн харъяа Орон сууцны тасаг
1959-1968 он Хотын орон сууцны захиргаа
1950-1959 он Хотын орон сууцны хэлтэс
1968-1969 он Хот нийгэм хангамжийн аж ахуйн газар
1969-1976 он Улаанбаатар хотын Нийгэм үйлчилгээний аж ахуйг удирдах газар
1976-1991 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар
1991-2001 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани
2001-2005 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар
1947-1950 он Хот нийгэм хангамжийн хэлтсийн харъяа Орон сууцны тасаг
1959-1968 он Хотын орон сууцны захиргаа
1950-1959 он Хотын орон сууцны хэлтэс
1968-1969 он Хот нийгэм хангамжийн аж ахуйн газар
1969-1976 он Улаанбаатар хотын Нийгэм үйлчилгээний аж ахуйг удирдах газар
1976-1991 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар
1991-2001 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани
2001-2005 он Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар
2005 оноос одоог хүртэл Орон сууц нийтийн аж ахуйн Удирдах газар