Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

ЭДИЙН ЗАСАГ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

2015 оны 12-р сарын 30

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал  ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж,журам, заавар, дэг жаяг, техникийн стандарт, байгууллагын дүрэм, байгуулагын дотоод журам болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь ОСНААУГ-ын үйл ажиллагаанд байнгын мониторинг хийж техник, эдийн засаг, санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэгж хэсгүүдийн ажлын эцсийн үр дүнг тооцох, хариуцлага урамшууллын хэмжээг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан ажилна.

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга       70111753
2 Гэрээ, эрх зүйн мэргэжилтэн     88116504 70111753
3 Дотоод хяналт хариуцсан санхүүгийн мэргэжилтэн Аварзэд  Ариунцэцэг 94019294 70111753
4 Дотоод хяналт хариуцсан инженер Төмөрбаатар Янжинлхам 89083701 70111753
5 Хэрэглэгчийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Рэнцэн Жамъянжав 89110639 70111753