Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2012 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайлан

2013 оны 06-р сарын 16

                   

Сангийн сайдын 2006 оны

 

                   

68 тоот тушаалаар батлав

 

БАЛАНС

 

 

______ОСНААУГ____

       

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

 

(аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

             

(төгрөгөөр)

мөрийн дугаар

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

үлдэгдэл

 

1-р сарын 1

12-р сарын 31

 

А

Б

1

2

 

1

ХӨРӨНГӨ

   

 

1.1

Эргэлтийн хөрөнгө

   

 

1.1.1

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

23,559,287.30

154,805,418.72

 

1.1.2

богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

-

-

 

1.1.3

үнэлгээний хасалдуулга

-

-

 

1.1.4

дансны авлага

99,300,000.68

31,964,460.69

 

1.1.5

найдваргүй авлагын хасагдуулга

-

-

 

1.1.6

бусад авлага

14,403,263.00

55,831,319.89

 

1.1.7

бараа материал

29,520,254.33

23,708,963.55

 

1.1.8

мал амьтад

-

-

 

1.1.9

урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

-

-

 

1.1.10