Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хэрэглэгчрүү чиглэсэн журмуудын хэрэгжилтийг хангуулах 3 дугаар сар

2021 оны 03-р сарын 03

Хэрэглэгчрүү чиглэсэн журмуудын хэрэгжилтийг хангуулах 3 дугаар сарын тушаал, удирдамж

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах 11-р сар

2020 оны 11-р сарын 06

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах 11-р сарын тушаал, төлөвлөгөө

2020 ОНЫ 6-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2020 оны 10-р сарын 27

 

2020 ОНЫ 6-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

Өр авлагыг бууруулах орлогр нэмэгдүүлэх аян зохион байгуулах 9-р сар

2020 оны 09-р сарын 01

Өр авлагыг бууруулах орлогр нэмэгдүүлэх аян зохион байгуулах 9-р сарын тушаал, төлөвлөгөө

Их болон урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх 7-р сар

2020 оны 07-р сарын 01

Их болон урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх 7-р сарын сарын тушаал, төлөвлөгөө

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 6-р сар

2020 оны 05-р сарын 27

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 6-р сарын сарын тушаал, төлөвлөгөө

“Байгууллагын хэмжээний үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн хадгалалт, хамгаалалт, бараа материалын

2020 оны 04-р сарын 30

 Байгууллагын хэмжээний үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн хадгалалт, хамгаалалт, бараа материалын зарцуулалтын дотоод хяналтыг  сайжруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 4-р сар

2020 оны 04-р сарын 07

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 4-р сарын тушаал, төлөвлөгөө