Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2020 ОНЫГ "ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТЫН ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАЖ ЗОРИЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2020 оны 02-р сарын 14

2020 ОНЫГ "ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТЫН ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАЖ ЗОРИЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандартыг хэвшүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах 1-р сар

2020 оны 01-р сарын 10

Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандартыг хэвшүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах 1-р сарын тушаал, төлөвлөгөө

2019 ОНЫ 11-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 12-р сарын 06

 

2019 ОНЫ 11-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 ОНЫ 10-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 11-р сарын 07

 

2019 ОНЫ 10-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандарт, чанар хүртээмжийг сайжруулах 11-р сар

2019 оны 10-р сарын 31

Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандарт, чанар хүртээмжийг сайжруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө

Ус, дулаан, цахилгааны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 10-р сар

2019 оны 10-р сарын 07

Ус, дулаан, цахилгааны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх сарын тушаал, төлөвлөгөө

2019 ОНЫ 9-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 10-р сарын 02

 

2019 ОНЫ 9-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, хуримтлагдсан өр авлага бууруулах 9-р сар

2019 оны 08-р сарын 30

Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, хуримтлагдсан өр авлага бууруулах сарын тушаал, төлөвлөгөө

2019 ОНЫ 7-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 08-р сарын 13

2019 ОНЫ 7-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

Их урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх 8-р сар

2019 оны 08-р сарын 01

Их урсгал засварын ажлыг эрчимжүүлэх сарын тушаал, төлөвлөгөө