Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 7-р сар

2019 оны 06-р сарын 26

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх сарын тушаал төлөвлөгөө

2019 ОНЫ 4-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 05-р сарын 10

2019 оны 4-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Орон сууцны байруудын цахилгааны ерөнхий шитний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авах

2019 оны 05-р сарын 07

Орон сууцны байруудын цахилгааны ерөнхий шитний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авах тухай даргын тушаал

2019 ОНЫ 3-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 03-р сарын 29

2019 оны 3-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид хийгдэх Хаврын үзлэг зохион байгуулах

2019 оны 03-р сарын 28

Инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид хийгдэх Хаврын үзлэг зохион байгуулах тухай ОСНААУГ-ын даргын тушаал, удирдамж

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн 4-р сар

2019 оны 03-р сарын 25

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн сарын тушаал, төлөвлөгөө

Ажилтнуудыг чадавхжуулах сарын үйл ажиллагааг зохион байгуулах 3-р сар

2019 оны 02-р сарын 25

Ажилтнуудыг чадавхжуулах сарын үйл ажиллагааг зохион байгуулах сарын тушаал, төлөвлөгөө

2019 ОНЫ 1-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 02-р сарын 12

2019 оны 1-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах 2-р сар

2019 оны 01-р сарын 30

Байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах сарын тушаал, төлөвлөгөө 

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

2019 оны 01-р сарын 17

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө батлах тухай ОСНААУГ-ын даргын тушаал