Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2020 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРЛЫН ХАЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛЫН ТАЙЛАН

2020 оны 10-р сарын 07

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2020 оны 03 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

2020 ОНЫ 02 ДУГААР УЛИРЛЫН ХАЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛЫН ТАЙЛАН

2020 оны 07-р сарын 09

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2020 оны 02 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХАЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛЫН ТАЙЛАН

2020 оны 04-р сарын 10

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2020 оны 01 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХАЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛЫН ТАЙЛАН

2020 оны 01-р сарын 13

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 04 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 03 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 10-р сарын 04

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 03 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 02 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 07-р сарын 05

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 02 дугаар улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 01 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын

2019 оны 04-р сарын 08

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын 2019 оны 01 дүгээр улирлын халамж, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээ тайлан