Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2021 оны 01 дүгээр улирал

2021 оны 04-р сарын 01

Бичгээр болон цахимаар ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  2021 оны 01 дүгээр улирал